IFK Norrköping

Nyhetsarkiv

24 januari, 2020

Information från styrelsen

Bäste IFK:are!

 

Det har under de senaste dagarna via media och olika sociala forum uppmålats en bild av att vår förening skulle vara försatt i någon form av kritisk situation.

Den beskrivningen är direkt felaktig och har ingenting med verkligheten att göra.

Med anledning av den uppkomna situationen vill styrelsen härmed redogöra för sin syn på läget i föreningen.

Som vi alla känner till så är ekonomin en central fråga i alla idrottsföreningar, också i IFK Norrköping. Det innebär att styrelsen och klubbens ledning har ett stort ansvar att hantera ekonomin på ett ansvarsfullt sätt. En ekonomi i balans är grundbulten i all verksamhet och skapar ett handlingsutrymme att bedriva verksamheten på ett förtjänstfullt sätt.

I IFK kan vi konstatera att vi haft kraftiga kostnadsökningar under de senaste åren, inte minst inom det sportsliga området. I sig inte orimligt med tanke på vår nya, högre position i värdekedjan. Vi måste dock stävja kostnadsutvecklingen på olika sätt. Detta ställer krav på en professionell ekonomisk styrning.

Hösten 2019 gav styrelsen klubbens operativa ledning uppgiften att presentera ett besparingsprogram där kostnaderna skulle reduceras både vad gäller personal och andra kostnadsposter. En enig styrelse godkände de föreslagna besparingarna där tyvärr några tjänster skulle reduceras. Två befattningar inom sporten och en tjänst på marknadssidan. Förhandlingar med aktuell personal och deras fackliga representanter förväntas vara avslutade inom kort. Det är alltid tråkigt att skära ner en personalstyrka i allmänhet och naturligtvis för de drabbade i synnerhet.

En enig klubbledning ser detta som en nödvändig åtgärd för att stärka klubbens ekonomi och att bygga en stabil grund för framtiden.

Vi ska inte glömma bort att föreningen har en skuldbörda på ca 265 miljoner kronor som skall amorteras. Vidare har vi olika investeringsprogram initierade. Himmelstalunds-projektet med fullstor inomhushall, bevattningssystem för 6 – 8 fotbollsplaner, renovering av klubbhus, mm. Allt detta för att skapa fullklassig fotbollsakademi för både pojkar och flickor.

På Östgötaporten finns ett stort underhållsbehov samtidigt som vi också måste ta höjd för inbyggnad av södra läktaren. Detta projekt räknar vi med att starta upp under innevarande år.

Styrelsen uppskattar det engagemang som inte minst spelartruppen visat för de som är uppsagda men vi kommer inte att förändra genomförandet av föreslagna kostnadsbesparingar. Det blir ohållbart om anställda inom föreningen ska avlönas med hjälp av externa pengar.  Att avgöra klubbens bemanning är en fråga för den sportsliga och den administrativa ledningen.

Valberedningen har nyligen informerat om att två ledamöter pga bland annat personliga skäl ej fullföljer sitt förordnande. Två ledamöter har avböjt omval och en suppleant har inte erbjudits förlängning.

Vi vill härmed kraftigt dementera att detta skulle ha någon koppling till det besparingsprogram som genomförs eller skulle bottna i någon strid i styrelsen. Vi har den ordningen i styrelsen att söka samförstånd i olika frågor.

Givetvis skall plats finnas för olika tankar och åsikter men när vi fattar beslut försöker vi alltid samlas kring ett konsensus.

Vi ska också ha i åtanke att allt styrelsearbete sker på ideell basis utan ekonomisk ersättning. I takt med att föreningens verksamhet expanderar kräver det också väldigt mycket tid för styrelsearbetet. Under årens lopp har vi haft låg omsättning av styrelseledamöter men att några väljer att kliva av är dock ej något unikt.

Vi känner till att valberedningen har flera kompetenta och spännande kandidater till kommande styrelse. Dessa kommer att presenteras inför årsmötet.

Det är klubbledningens och styrelsens ansvar att driva och förvalta föreningens verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Ibland måste obekväma beslut fattas men då ställer vi oss alltid frågan ”Vad är bäst för IFK?”.

IFK Norrköping som förening står sig stark. Vi har utmaningar som alla klubbar men vi går en mycket spännande framtid till mötes. Verksamheten utvecklas på ett fantastiskt sätt och vi ser en stor möjlighet att bli en permanent toppklubb i Sverige. Låt oss tillsammans sluta leden och se framtiden an med tillförsikt.

Framåt Kamrater, framåt!

Styrelsen;

Peter Hunt

Christian Wahlström

Kjell Jonsson Branzell

Stefan Stenström

Jessica Steèn

Ingela Andersson

Håkan Wetell

Jörgen Löwenfeldt

Patrik Jönsson

Bo Sundberg (suppleant)

Annonser