Säkerhet

Annonser

Så skapar vi trygghet och trivsel

Visitering

Besökare på arenan är skyldiga att på anmodan underkasta sig visitation.

Det är förbjudet att till arenan medföra alkohol och andra droger liksom pyrotekniska pjäser, vapen – och andra föremål som vår personal bedömer som farliga eller olämpliga.

Den som är berusad eller som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller religion, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som önskar medföra flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol.

Den som anträffas inom matcharenan och är berusad eller som bär klädedräkt eller föremål som anges i föregående stycke avvisas från arenan.

"Plankning"

Den som “plankar in” på arenan gör sig skyldig till olaga intrång.

Förbud att beträda Spelplanen

Den som olovligen beträder spelplanen gör sig skyldig till brott mot ordningslagen och kommer att polisanmälas samt riskerar att avstängas från samtliga Allsvenska och Superettan-arenor under två år.

videofilma med mera

Det är förbjudet att utan tillstånd inom arenan videofilma samt att göra annan upptagning för återgivande av rörliga bilder och ljud för kommersiellt bruk. 

På arenan

Vi arbetar aktivt för en god säkerhet och hög servicenivå i samband med våra matcher. På arenan förekommer även kamerabevakning. Detta gör vi för att höja säkerheten och optimera evenemanget för god service. 

 

Maskeringsförbud

Den som befinner sig på en idrottsanläggning vid till exempel en fotbollsmatch och helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som gör det svårare att bli identifierad kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

 

Väskförbud

Sedan slutet av 2023 råder väskförbud vid större offentliga tillställningar. Enligt Polismyndigheten innebär det att inga väskor är tillåtna på arenorna i Allsvenskan, det gäller alla storlekar. Detta inkluderar även plastpåsar, genomskinliga eller täckta.
 

Undantag får göras för personer som av medicinska skäl har behov av att ta med en väska in på den offentliga tillställningen eller allmänna sammankomsten samt för personer med barn som har behov av skötväska. Observera då att väskan enbart får innehålla det som krävs, i övrigt ska väskan vara helt tom.

Publikvärd

Utbildas enligt den utbildningsplan som är fastlagd av Svenska fotbollsförbundet.

Publikvärden skall tillse att en god ordning råder på arenan och att de ordningsregler som finns efterföljs. De skall hålla en hög servicenivå och vara ett föredöme för sin klubb.

Dessutom ansvarar publikvärden i viss mån för ordningshållningen, främst för att förebygga ordningsstörningar och bråk. De har utbildning i första hjälpen och brandkunskap.

Ordningsvakt

En ordningsvakt har polisiära befogenheter och skall tillse att god ordning råder på arenan, hålla en hög servicenivå och vara ett föredöme för sin klubb.

Befogenheter

Ordningsvakter får omhänderta berusade personer som på grund av sitt tillstånd inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör fara för sig själv eller för någon annan.

Ordningsvakter får avvisa eller avlägsna personer som genom sitt uppträdande stör eller utgör en fara för den allmänna ordningen. Om det inte är tillräckligt får ordningsvakter tillfälligt omhänderta personer. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling ska kunna avvärjas. I första hand ska ordningsvakten försöka prata personer tillrätta, men får använda våld om uppgiften inte kan lösas på annat sätt. Det får inte vara fråga om mera våld än vad som är nödvändigt för att lösa uppgiften.

Defibrillator/Hjärtstartare

Varje dag får mer än 25 personer i Sverige hjärtstopp på grund av akut hjärtsjukdom. Tidig defibrillering är i de flesta fall den enda botande behandling som krävs. Skulle olyckan vara framme är det viktigt att starta hjälpen omgående, varje minut är dyrbar.

Därför har IFK Norrköping sedan 2005 egna defibrillatorer och utbildat personal.

På samtliga IFK Norrköpings A-lags matcher både på Platinumcars arena och vid bortamatch finns defibrillator och utbildad personal.

Om hjälp behövs tag kontakt med närmaste publikvärd eller ordningsvakt. De är väl synliga runt hela arenan i sina reflexvästar eller jackor.

 

rökförbud

På hela arenan är rökning förbjuden.

policy- och säkerhetsdokument

Läs IFK Norrköpings policydokument i sin helhet: Policydokument 2024. 

Läs om IFK Norrköpings säkerhetsarbete vid match: Säkerhetsdokument.