IFK Norrköping

Nyhetsarkiv

14 februari, 2023

Kallelse till IFK Norrköpings årsmöte 2023

IFK Norrköpings årsmöte 2023 kommer att äga rum onsdagen den 15 mars klockan 18.00.

Mötet kommer att hållas fysiskt i IFK Norrköpings lokaler på Platinumcars Arena. Föreningen arbetar också på en lösning för att ge medlemmar möjlighet att följa mötet på distans och kommer att informera om det så fort som möjligt.

Motioner ska, i enlighet med föreningens stadgar, vara inne senast fyra veckor innan årsmötet . Motioner mailas till fredrik.nilsson@ifknorrkoping.se.

Endast medlemmar för 2023 får delta på mötet. Bli medlem i IFK Norrköping – klicka här.

Årsmötets reviderade föredragningslista

Med anledning av beslut fattade vid årsmötet 2022 behöver föredragningslistan för årsmötet 2023 kompletteras med en ny punkt, punkt 5.

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Stadgejustering av punkten:  Årsmötets föredragningslista. I enlighet med beslut fattat vid årsmötet 2022, att årsmöte kan hållas senast under mars månad, ska stadgarna följaktligen justeras enligt nedan. Revidering av punkt 15 i årsmötet till: 15 § – Tidpunkt, kallelse Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för föreningen för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens information om verksamheten i av föreningen helt eller delvis ägda bolag för det senaste verksamhetsåret.
  c) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för föreningen för det senaste verksamhetsåret.
  d) Styrelsens information om förvaltningen (balans- och resultaträkning) i av föreningen helt eller delvis ägda bolag för det senaste verksamhetsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av arvoden.
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 14. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av 1–3 år. Antal år fastställs på årsmötet.
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
  c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
  d) 1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av (två) 2 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av (ett) 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.
  f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
  g) ledamöter jämte suppleant/er till styrelsen för IFK Norrköping Idrotts Allians.
 15. Övriga frågor.

Annonser