IFK Norrköping

Nyhetsarkiv

25 januari, 2021

Uttalande från styrelsen i IFK Norrköping

Styrelsen har vid möte 2021-01-24 diskuterat arbetsmiljön i IFK Norrköping där styrelsen har tagit del av en rapport som baseras på cirka 25 timmars intervjuer med chefer och medarbetare på olika positioner.

Rapporten har tagits fram under december och januari månad med anledning av den medierapportering som förekommit i frågan och även baserat på att personalen har hört av sig till styrelsen och påtalat brister i kommunikationen, bemötande och förtroende mellan styrelsen och den operativa ledningen.

Styrelsen konstaterar att klubbdirektör och tillika VD fullgjort sina uppgifter på ett mycket bra sätt vad gäller arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljöarbetet har bedrivits systematiskt och under en längre tid med stöd av Svenska Ledargruppen.

  • Svenska ledargruppen fick 2016 uppdraget att kartlägga arbetsmiljö på IFK Norrköping. Utifrån kartläggningen gavs förslag på åtgärder såsom riskbedömningar, dokumentation, utbildningar, skyddskommitté mm. När sedan Jens Magnusson tillträdde som Klubbdirektör/VD gjorde han tidigt verklighet av detta och sedan dess har vi haft ett mycket bra samarbete där Jens varit drivande.

/ Johan Brolin, Svenska Ledargruppen

Rapporten fastslår vidare att arbetsmiljön till stora delar är god i IFK och har förbättrats markant de senaste åren. Dock finns en del brister där arbetssätt och kommunikation behöver förbättras och rättas till. De brister som framkommit är främst inte kopplat till den operativa ledningen utan till samarbetet med styrelsen och enskilda personer. Styrelsen har tagit till sig den interna kritiken som noterats och kommer säkra att de förbättringsförslag som lagts fram i rapporten åtgärdas skyndsamt.

Ansvaret för arbetsmiljön inom IFK Norrköping landar på styrelsen och ytterst dess ordförande. Styrelsen vill därför härmed uttala sitt fulla stöd och förtroende till klubbdirektör Jens Magnusson och IFK Norrköpings medarbetare – endast tillsammans kan vi förbättra IFK.

Övriga uttalanden och synpunkter som förmedlats i media ska ses som personliga reflektioner och speglar inte styrelsens ställningstagande i denna fråga.

Norrköping 2021-01-25

IFK Norrköpings styrelse genom

Jessica Steén, Ingela Andersson, Patrik Jönsson, Nils Ringborg och Sakarias Mårdh

Annonser