IFK Norrköping

Nyhetsarkiv

26 januari, 2021

KALLELSE TILL IFK NORRKÖPINGS ÅRSMÖTE

IFK Norrköpings årsmöte kommer att äga rum torsdagen den 25:e februari klockan 19.00.

Med tanke på rådande omständigheter kommer IFK Norrköpings årsmöte att hållas digitalt. Vid det digitala årsmötet kommer det att finnas möjlighet att exempelvis både yttra sig och rösta.

Mer information samt tydlig guide för teknik och legitimering/inloggning kommer publiceras inom kort.

Motioner ska vara inne senast fyra veckor innan årsmötet (28 januari). Motioner mailas till marknad@ifknorrkoping.se

Endast medlemmar för 2021 får delta på mötet. Bli medlem i IFK Norrköping – klicka här.

Årsmötets föredragningslista:

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för föreningen för det senaste
verksamhetsåret,
b) Styrelsens information om verksamheten i av föreningen helt eller delvis
ägda bolag för det senaste verksamhetsåret.
c) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för
föreningen för det senaste verksamhetsåret.
d) Styrelsens information om förvaltningen (balans- och resultaträkning) i av
föreningen helt eller delvis ägda bolag för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhets- /räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1–3 år. Antal år fastställs på årsmötet.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
d) 1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av (två) 2 år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta;
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av (ett) 1 år, av vilka en skall utses
till ordförande;
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där
föreningen har rätt att representera med ombud).
g) ledamöter jämte suppleant/er till styrelsen för IFK Norrköping Idrotts
Allians.
13. Övriga frågor.

Annonser