IFK Norrköping

Nyhetsarkiv

26 januari, 2024

Kallelse till IFK Norrköping årsmöte 2024

IFK Norrköpings årsmöte 2024 kommer att äga rum måndagen den 26 februari klockan 17.30 på Platinumcars Arena.

Mötet kommer att hållas fysiskt i IFK Norrköpings lokaler på Platinumcars Arena. Medlemmar kommer att kunna se mötet på en livesändning, observera att man inte kommer kunna delta med röstning på distans. 

Motioner ska, i enlighet med föreningens stadgar, vara inne senast fyra veckor innan årsmötet. Motioner mailas senast måndag 29 januari till fredrik.nilsson@ifknorrkoping.se.

Endast medlemmar för 2024 får delta på mötet. Bli medlem i IFK Norrköping – klicka här.

Klockan 17.30 kommer IFK Norrköping att informera om 2023 och blicka mot 2024, samt låta medlemmarna höra huvudtränarna Andreas Alms och Tor-Arne Fredheims tankar inför säsongen. Därefter börjar årsmötet.

Föredragningslista

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för föreningen för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens information om verksamheten i av föreningen helt eller delvis ägda bolag för det senaste verksamhetsåret.
  c) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för föreningen för det senaste verksamhetsåret.
  d) Styrelsens information om förvaltningen (balans- och resultaträkning) i av föreningen helt eller delvis ägda bolag för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av arvoden.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av 1–3 år. Antal år fastställs på årsmötet.
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
  c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
  d) 1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av (två) 2 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av (ett) 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.
  f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
  g) ledamöter jämte suppleant/er till styrelsen för IFK Norrköping Idrotts Allians.
 14. Övriga frågor.

Annonser