IFK Norrköping

Nyhetsarkiv

9 juli, 2024

Information gällande markförsäljning

Med anledning av insändare till NT den 5 juli från Bengt Gustavsson vill IFK lämna följande svar och information.

Bengt Gustavsson beskriver i sin insändare hans syn på arbetet som pågått under en lång tid med att utveckla och på sikt sälja mark på ”Södra plan” som ägs av föreningens dotterbolag, Norrköpings Idrottspark AB (nedan benämnd NIP).

Till att börja med är det av vikt att poängtera att Bengt Gustavsson, genom bolaget Planteamet i Norrköping AB, fakturerat IFK Norrköpings dotterbolag (NIP) miljonbelopp under perioden 2019-2020 för det arbete som han utförde kring processen kring Södra plan. Tyvärr ledde inte det arbetet framåt i processen då det hamnade i direkt konflikt med Norrköpings kommun eftersom han drev frågan om större byggrätter och mindre gator på marken. Detta skulle enligt hans resonemang ge större intäkter och lägre kostnader för utveckling, precis som han även framför i sin insändare. Ett resonemang som i teorin fungerar men som i realiteten inte är framkomligt.

Norrköpings kommun har planmonopol och nya bostadsområden ska bli välfungerande och attraktiva för såväl boende, besökare och befolkningen i stort. Ett bostadsområde som planerats med större byggrätter, utan kommunala gator och utan hänsyn till kommunens översiktsplan skulle inte antas. IFK har därför i samråd med kommunen och med den välrenommerade firman Archus som rådgivare arbetat intensivt de senaste tre åren med att skapa ett så stort värde för IFK som möjligt där även kommunens krav har tillgodosetts. Påståendet om att stora belopp har gått förlorade är således helt felaktigt.

Vidare påtalar Gustavsson att IFK, genom NIP, skulle förlora pengar på affären med byggrätter som säljs till kommunen (i insändaren benämnda som HSB:s byggrätter). Han ställer drygt 11 miljoner kronor i ersättning från kommunen mot kostnaden på ca 15,5 miljoner kronor för utbyggnad av allmän plats. Gustavssons resonemang är fullkomligt vilseledande vilket vi beskriver nedan.

IFK erhåller, via dotterbolaget NIP, byggrätter om drygt 26.000 kvadratmeter när detaljplanen vinner laga kraft. Cirka 17 procent av dessa byggrätter säljs nu till ett marknadsvärde som fastställts av oberoende auktoriserade fastighetsvärderare till kommunen för drygt 11 miljoner kronor. Resterande delar av byggrätten (dvs 83 procent) kommer IFK att sälja till andra bostadsutvecklare och kommer ge mångdubbelt mer.

För att möjliggöra bostadsbebyggelse och för att de boende ska nå sina bostäder krävs gator. Det finns inga gator i planområdet som inte ligger längs med IFK:s byggrätter. Det finns alltså inga gator som är till enskilt för kommunens byggrätter (HSB i insändaren) eller till moskén som Gustavsson påstår i sin insändare.

IFK betalar för 78 procent av kostnaden för anläggning av gator. Detta baserat på den andel av byggrätterna som kommit IFK tillgodo i detaljplanen med avdrag för Moskétomtens andel. Detta ger kostnader om 15,5 miljoner kronor som avser hela byggrätten och alltså inte bara de 17 procent som IFK säljer nu.

Slutligen: IFK Norrköping och dess dotterbolag Norrköpings Idrottspark har arbetat många år med att hitta förutsättningar och delta i planarbetet för att kunna sälja byggrätter på Södra plan. Under de tre sista åren har hastigheten ökat betydligt där vi tillsammans med våra rådgivare Archus och ett bra samarbete med Norrköpings Kommun kommit fram till denna punkt som är bra både för IFK Norrköping, dess medlemmar och Norrköping som stad.

En försäljning av marken på Södra plan kommer ge IFK och dess dotterbolag Norrköpings Idrottspark AB ett mycket stort kapitaltillskott och inte en förlust på några miljoner kronor som Gustavsson påstår i sin insändare.

 

Styrelsen för IFK Norrköping genom,

 

Sakarias Mårdh – ordförande IFK Norrköping

Jonas Lind – Vice ordförande IFK Norrköping

Michael Sturehed – Klubbdirektör och VD Norrköpings Idrottspark AB

Annonser