IFK Norrköping

Nyhetsarkiv

13 mars, 2020

Information gällande coronaviruset

IFK Norrköping följer noggrant de rekommendationer och riktlinjer som ges från myndigheter och från SEF och SvFF. Nedan kan du läsa klubbens rekommendationer gällande coronaviruset.

Vår restaurang och vår friskvårdsanläggning är öppen som vanligt men detta kan komma att ändras med kort varsel. Vi kommer i ett sådant fall kommunicera detta tydligt i alla våra kanaler. Det finns tillgång till extra handsprit för våra besökare här.

Men anledning av de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten gick ut med igår kring allmänna sammankomster så kommer helgens match mot Djurgården inte att spelas i Katrineholm som planerat. Matchen kommer istället att spelas inför tomma läktare.

Gällande träningsmatchen mot AIK den 28 mars på Östgötaporten samt den Allsvenska starten så kommer vi att återkomma i frågan så snart vi har information att lämna. Vi kommer att tills vidare skjuta upp det planerade biljettsläppet av lösbiljetter till Allsvenskan i avvaktan på beslut från SEF och SvFF.

IFK Norrköpings rekommendationer gällande coronaviruset

I enlighet med den ökade spridningen av Coronaviruset (Covid-19) har det dykt upp många frågor kring IFK Norrköpings rekommendationer och policy gällande virusets spridning.

I första hand utgår klubben från Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer, samt den information som vi erhåller från Svenska Fotbollsförbundet. Klicka på länkarna för mer information.

Till anställda, tränare, spelare i alla åldrar och föräldrar inom IFK Norrköping

Enligt de rekommendationerna som getts och den höjda risknivån från Folkhälsomyndigheten, har IFK Norrköpings medicinska team tagit fram följande policy och rekommendationer som man själv kan göra för att minska spridningen.

  • Tvätta händerna ofta och noga med varmt vatten och tvål.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att minska risken att smitta andra. Var extra noga vid symptomen feber, torrhosta och andningsbesvär.
  • När ni hälsar på andra, ta i hand så lite som möjligt och allmänt undvik närkontakt. Hälsa och fråga hur dina vänner mår idag verbalt istället.
  • Har du rest till något av högriskområdena* (Kina, Sydkorea, Iran, Norra Italien i regionerna Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Aostadalen, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche och Toscana, samt Österrikiska delstaten Tyrolen) får du inte vistas på IFKs anläggning de kommande 14 dagarna av säkerhetsskäl för smitta.
  • Om någon i din närhet, d.v.s. någon som du senaste dagarna haft risk att vara i direkt kontakt med eller vistats i samma lokaler som, testats positiv eller är under utredning för coronasmitta, får du inte vistas på IFKs anläggning de kommande 14 dagarna av säkerhetsskäl för smitta eller till dess utredningen visats negativ.

Vi ber samtliga att följa dessa rekommendationer med respekt och att använda sunt förnuft för att minska spridningen, dels inom vår kära klubb, men även för samhället och de som har ökad risk att få allvarliga konsekvenser vid insjukning.

Har du frågor om coronaviruset och covid-19 kan du även ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Har du frågar som rör coronaviruset och klubben, hör i första hand av dig till ansvarig ledare eller maila marcus.linner@ifknorrkoping.se.

*Högriskområde kan ändras snabbt och även här ber vi er följa Folkhälsomyndigheterna och UDs rekommendationer.

In english

IFK Norrköping strictly follows the recommendations and guidelines given by the authorities and from Swedish Elite Footboll Association (SEF) and Swedish Football Federation (SvFF). Below you can read the club’s recommendations regarding the corona virus.

Our restaurant and our wellness facility are open as usual, but this may change with short notice. In which case, we will communicate this clearly using all of our communications channels. There is access to extra hand alcohol for our visitors here.

But because of the guidelines that the Public Health Authority issued yesterday around public gatherings, this weekend’s match against Djurgården will not be played in Katrineholm as planned. The match will instead be played in front of empty stands.

The current training match against AIK on March 28 at Östgötaporten as well as the Allsvenska start, is an issue, we will return to as soon as we have information to share. For the time being, we will postpone the planned ticket release of arena tickets to Allsvenskan pending a decision from SEF and SvFF.

IFK NORRKÖPING’S RECOMMENDATIONS REGARDING THE CORONA VIRUS

In accordance with the increased spread of the Corona virus (Covid-19), many questions have arisen regarding IFK Norrköping’s recommendations and policy regarding the spread of the virus.

In the first place, the club is basing its recommendations from the Public Health Authority and the Ministry of Foreign Affairs (UD), as well as the information we receive from the SvFF. Click on the links for more information.

For employees, coaches, players of all ages and parents within IFK Norrköping

According to the recommendations given and the increased risk level from the Public Health Authority, IFK Norrköping’s medical team has developed the following policy and recommendations that you can help yourself to reduce the spread of the virus.

  • Wash your hands frequently and thoroughly with warm water and soap.
  • Stay at home when you are ill to reduce the risk of infecting others. Be extra careful concerning the symptoms of fever, dry cough and respiratory distress.
  • When greeting others, shake hands as little as possible and generally avoid body contact. Greet and ask how your friends are feeling today verbally instead.
  • Have you traveled to any of the high-risk areas * (China, South Korea, Iran, Northern Italy in the Piedmont, Liguria, Lombardy, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Aosta Valley, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche and Tuscany, as well as the Austrian region Tyrol) you are not allowed to visit IFK’s facility for the next 14 days for safety reasons.
  • If someone in your vicinity, i.e. If you have been in recent days at risk of being in direct contact with or staying in the same premises as, tested positive or are under testing for corona virus you may not come to IFK’s facility for the next 14 days for safety reasons or until the test for Corona virus has been shown negative .

We ask everyone to follow these recommendations with respect and to use common sense to reduce the spread, both within IFK Norrköping, but also for general public and those who are at increased risk of having serious consequences in the case of illness.

If you have questions about the Coronavirus and Covid-19, you can also call the national information number 113 13.

If you have questions regarding the corona virus and the position IFK Norrköping has, you should first contact via email marcus.linner@ifknorrkoping.se.

* The high-risk areas and recommendations can change quickly and we ask you to follow the public health authorities and the Ministry of Foreign Affairs’s recommendations UD

Annonser