IFK Norrköping

Nyhetsarkiv

5 februari, 2020

Föredragningslista inför årsmötet 

På IFK Norrköpings årsmöte den 26 februari kommer följande punkter att avhandlas.

Årsmötet börjar klockan 19.00 på våning 4 på Östgötaporten.

Medtag medlemskort för 2020 och är du inte redan medlem så blir du det här: https://ifknorrkoping.se/fans/bli-medlem/

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för föreningen för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens information om verksamheten i av föreningen helt eller delvis ägda bolag för det senaste verksamhetsåret.

c) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för föreningen för det senaste verksamhetsåret.

d) Styrelsens information om förvaltningen (balans- och resultaträkning) i av föreningen helt eller delvis ägda bolag för det senaste verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för detkommande verksamhets- /räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av:

a) föreningens ordförande för en tid av 1–3 år. Antal år fastställs på årsmötet. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år d) 2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av (två) 2 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av (ett) 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

g) ledamöter jämte suppleant/er till styrelsen för IFK Norrköping IdrottsAllians.

13. Övriga frågor.

Annonser