16 January, 2019

Kallelse till årsmöte i IFK Norrköping

Onsdagen den 27:e februari klockan 19:00 på våning 4 på Östgötaporten

 

Välkomna till föreningens årsmöte!
Medtag medlemskort 2019, eller kvitto på betalt medlemskap plus legitimation.
Bli medlem och mer information om medlemskapet: http://ifkshop.se/webshop/produkter/oevrigt/medlemskap-2019

 

Årsmöteshandlingar kommer att finnas under Om IFK > Årsmöteshandlingar när de blir tillgängliga.
Motioner till årsmötet skall vara inskickade senast den 30 januari för styrelsens yttrande.

 

Föredragningslista årsmöte (enligt § 21 stadgarna)

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för föreningen för det senaste verksamhetsåret, b) Styrelsens information om verksamheten i av föreningen helt eller delvis ägda bolag för det senaste verksamhetsåret. c) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för föreningen för det senaste verksamhetsåret. d) Styrelsens information om förvaltningen (balans- och resultaträkning) i av föreningen helt eller delvis ägda bolag för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av a) föreningens ordförande för en tid av 1–3 år. Antal år fastställs på årsmötet. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år d) 2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av (två) 2 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av (ett) 1 år, av vilka en skall utses till ordförande; f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud). g) ledamöter jämte suppleant/er till styrelsen för IFK Norrköping Idrotts Allians.
13. Övriga frågor.

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.