27 January, 2016

Kallelse till årsmöte i IFK Norrköping

Torsdagen 25/2 klockan 19.00 Nya Parken, våning 4, entré 1.


Välkomna samtliga IFK-medlemmar till föreningens årsmöte. Medtag medlemskort från 2015, för ny medlem medtag kvitto för 2016 plus legitimation.
   Bli medlem: För mer information följ länken till vår medlemssida.

 

Föredragningslista årsmöte (enligt § 21 stadgarna)

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6, a) Styrelsens verksamhetsberättelse för föreningen för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens information om verksamheten i av föreningen helt eller delvis ägda bolag för det senaste verksamhetsåret.
c) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för föreningen för det senaste verksamhetsåret.
d) Styrelsens information om förvaltningen (balans- och resultaträkning) i av föreningen helt eller delvis ägda bolag.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
d) 2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av 2 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
g) ledamöter jämte suppleant/er till IFK Norrköping Idrotts Allians.
13. Övriga frågor.


Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.